Aviso Legal

Para os efectos do disposto a Lei 34/2002 do 11 de xullo, servizos da sociedade de información e de comercio electrónico, a continuación, indícanse os datos de “Información xeral” desta web e datos a efectos de notificacións:

Titular da páxina: DANZA E MOVEMENTO S.L. (“ EMOCIONÍA”).
N.I. F.: B70537535
Dirección: C/Avda. de Ferrol, 3-Baixo. 15706. Santiago de Compostela. A Coruña.
Datos Rexistro Mercantil: Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela, Tomo 319, Libro 0, Folio 136, Folla SC49235, Inscrición 1.
Teléfono: 881022454
Correo electrónico: info{arroba} emocionia. com

< strong>Contido do sitio web
A información incluída no sitio web seguiu os requirimentos pedidos pola Lei, pero de ningún xeito iso implica que teña que estar necesariamente detallada, completa, exacta ou manterse actualizada, debido, no seu caso, ás variacións que poidan producirse na normativa, xurisprudencia ou outros documentos de interese considerados. A utilización da información proporcionada a través deste sitio web é responsabilidade exclusiva do usuario, non sendo DANZA E MOVEMENTO S.L. en ningún caso, responsable dos erros ou omisións que puidesen existir, así como da aplicación ou uso concreto que poida facerse da mesma.

< strong>Ligazóns
DANZA E MOVEMENTO S.L. non asume ningunha responsabilidade sobre as ligazóns cara a outros sitios ou páxinas web que, no seu caso, puidesen incluírse no mesmo, xa que non ten ningún tipo de control sobre os mesmos, polo que o usuario accede baixo a súa exclusiva responsabilidade ao contido e nas condicións de uso que rexan nos mesmos.

Política de Privacidade

Identidade do responsable do tratamento de datos: DANZA E MOVEMENTO S.L.

Lei aplicable
Aplícase o Regulamento Xeral (UE) nº 2016/679 de Protección de Datos e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Finalidade do Tratamento
Os datos solicitados a través dos formularios incluídos nesta páxina web serven para o envío de información personalizada do responsable do tratamento en función das preferencias manifestadas polo usuario.

Lexitimación
A base legal para o tratamento dos datos persoais é o consentimento prestado polo usuario a través das casas do formulario web; ou ben a existencia dunha relación contractual entre as partes; ou ben a existencia dun interese lexítimo naqueles casos nos que o contemple o RGPD.

Prazo de conservación
Os datos fornecidos polos usuarios conservaranse ata o estritamente necesario para cumprir coa finalidade que motivou a súa recollida. Pola súa banda, o consentimento prestado na través dos formularios web desta páxina ten carácter revocable, polo que, en calquera momento poderá solicitar a supresión dos seus datos ou exercitar calquera dos dereitos mencionados no apartado anterior.

Dereitos dos usuarios
O usuario ten dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais; solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso; solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos; solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións; opoñerse ao tratamento dos seus datos, nese caso o responsable do tratamento deixará de tratar os seus datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións e/ou solicitar a portabilidad dos datos. Para iso poderá dirixirse mediante comunicación indicando o concreto dereito a exercer e achegando unha copia do seu NIF ao email info@emocionia.com

Comunicación de datos
Os datos facilitados non serán cedidos nin transferidos a terceiros, salvo obrigación legal.